Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fancy Sisters b.v.

ARTIKEL 1 - Wat bedoelen wij met bepaalde woorden?

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Dag: werkdag (niet zaterdag, zondag en een algmeen erkende feestdag). Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die uitsluitend met een techniek voor communicatie op afstand (denk aan telefoon of internet) wordt voorbereid en afgesloten, zonder dat consument en Fancy Sisters b.v. gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

ARTIKEL 2 - Met wie doet u zaken?

Fancy Sisters b.v.
St Claralaan 26
5654 AT  Eindhoven
Telefoonnummer: 06 25 55 50 16
KvK-nummer: 53114175
BTW-identificatienummer: NL850752589B01

 

ARTIKEL 3 - Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

1. Op elk aanbod van Fancy Sisters b.v. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. En ook op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Fancy Sisters b.v. en consument.

 

ARTIKEL 4 - Het aanbod

1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden kent, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Op de website is het aanbod zo precies en volledig mogelijk beschreven van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Fancy Sisters b.v. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Fancy Sisters b.v. wordt niet gebonden door kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

3. De aanbieden gelden zolang de voorraad strekt.

 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Dit is alleen anders in de situatie zoals beschreven in lid 3.

2. Als Fancy Sisters b.v. de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fancy Sisters b.v. direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In deze bevestiging wordt een overzicht van de bestelde producten gegeven, het totaalbedrag en de verzendkosten.

3. Fancy Sisters b.v. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fancy Sisters b.v. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Fancy Sisters b.v. retourneren, conform de door Fancy Sisters b.v. verstrekte instructies.

 

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn eigen rekening. Voordat de producten teruggezonden worden moet er eerst via de e-mail contact zijn geweest tussen consument en Fancy Sisters b.v..

2. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal Fancy Sisters b.v. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 8 - Wanneer geldt het herroepingsrecht niet?

1. De Fancy Sisters b.v. kan het herroepingsrecht van de consument bij bepaalde producten uitsluiten. Bijvoorbeeld voor producten die door Fancy Sisters b.v. op verzoek tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die duidelijk persoonlijk van aard zijn. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen wanneer Fancy Sisters b.v. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

ARTIKEL 9 - Betaling

1. Betaling dient vooraf plaats te vinden. De betalingsmogelijkheden zijn: overschrijvingen op rekeningnummer t.a.v. Fancy Sisters b.v. en onder vermelding van het bestelnummer.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 10 - Levering en uitvoering

1.Fancy Sisters b.v. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Fancy Sisters b.v. kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Fancy Sisters b.v. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fancy Sisters b.v. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Fancy Sisters b.v..

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 11 - Persoonsgegevens

1.De door u verstrekte persoonsgevens worden alleen gebruikt voor de verwerking en afhandeling van de bestelling en zullen niet aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL 12 - Vragen en klachten

1.Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot onze producten, stuur dan een e-mail naar: info@bostons.nl. Wij nemen dan binnen drie dagen contact met u op.

 

ARTIKEL 13 - Toepasselijke recht en rechter

1.Op de overeenkomst is alleen het Nederlands recht van toepassing. Als u een conflict voorlegt aan de rechter moet dat een Nederlandse rechter zijn.

Algemene Voorwaarden Fancy Sisters b.v.

ARTIKEL 1 - Wat bedoelen wij met bepaalde woorden?

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Dag: werkdag (niet zaterdag, zondag en een algmeen erkende feestdag). Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die uitsluitend met een techniek voor communicatie op afstand (denk aan telefoon of internet) wordt voorbereid en afgesloten, zonder dat consument en Fancy Sisters b.v. gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

ARTIKEL 2 - Met wie doet u zaken?
Fancy Sisters b.v.
St Claralaan 26
5654 AT Eindhoven
Telefoonnummer: 06 25 55 50 16
KvK-nummer: 53114175
BTW-identificatienummer: NL850752589B01

ARTIKEL 3 - Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

1. Op elk aanbod van Fancy Sisters b.v. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. En ook op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Fancy Sisters b.v. en consument.


ARTIKEL 4 - Het aanbod

1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden kent, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Op de website is het aanbod zo precies en volledig mogelijk beschreven van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Fancy Sisters b.v. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Fancy Sisters b.v. wordt niet gebonden door kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

3. De aanbieden gelden zolang de voorraad strekt.ARTIKEL 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Dit is alleen anders in de situatie zoals beschreven in lid 3.

2. Als Fancy Sisters b.v. de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fancy Sisters b.v. direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In deze bevestiging wordt een overzicht van de bestelde producten gegeven, het totaalbedrag en de verzendkosten.

3. Fancy Sisters b.v. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fancy Sisters b.v. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Fancy Sisters b.v. retourneren, conform de door Fancy Sisters b.v. verstrekte instructies.ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn eigen rekening. Voordat de producten teruggezonden worden moet er eerst via de e-mail contact zijn geweest tussen consument en Fancy Sisters b.v..

2. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal Fancy Sisters b.v. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.ARTIKEL 8 - Wanneer geldt het herroepingsrecht niet?

1. De Fancy Sisters b.v. kan het herroepingsrecht van de consument bij bepaalde producten uitsluiten. Bijvoorbeeld voor producten die door Fancy Sisters b.v. op verzoek tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die duidelijk persoonlijk van aard zijn. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen wanneer Fancy Sisters b.v. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.ARTIKEL 9 - Betaling

1. Betaling dient vooraf plaats te vinden. De betalingsmogelijkheden zijn: overschrijvingen op rekeningnummer t.a.v. Fancy Sisters b.v. en onder vermelding van het bestelnummer.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.ARTIKEL 10 - Levering en uitvoering

1.Fancy Sisters b.v. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Fancy Sisters b.v. kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 15 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Fancy Sisters b.v. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fancy Sisters b.v. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de verzender.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.ARTIKEL 11 - Persoonsgegevens

1.De door u verstrekte persoonsgevens worden alleen gebruikt voor de verwerking en afhandeling van de bestelling en zullen niet aan derden worden verstrekt.ARTIKEL 12 - Vragen en klachten

1.Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot onze producten, stuur dan een e-mail naar: info@bostons.nl. Wij nemen dan binnen drie dagen contact met u op.ARTIKEL 13 - Toepasselijke recht en rechter

1.Op de overeenkomst is alleen het Nederlands recht van toepassing. Als u een conflict voorlegt aan de rechter moet dat een Nederlandse rechter zijn.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

  • 14-06-2016 - Afgelopen weekend op Pinkpop de Bostons Skulls & Roses gekocht...  lees meer
  • 23-05-2015 - Laatst de transparante regenlaarzen besteld, en ze zitten perfect, lopen...  lees meer
  • 08-07-2014 - Heel blij met mijn suède zandkleurige shawl, hij is prachtig!!! lees meer
Plaats een bericht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden